Wyraź swój sprzeciw

To wy – m?ode dziewczyny – b?dziecie musia?y po?wi?ca? swoje zdrowie (a mo?e nawet i ?ycie), tylko w imi? zapisu prawnego. Je?li p?ód b?dzie nieodwracalnie uszkodzony, co mo?na stwierdzi? dzi?ki badaniom prenatalnym na bardzo wczesnym etapie ci??y, b?dziecie musia?y go donosi?. Je?li w wyniku gwa?tu, kazirodztwa lub innego przest?pstwa zajdziecie w ci???, b?dziecie musia?y urodzi? dziecko oprawcy, wychowywa? je wci?? pami?taj?c o traumie, jaka was spotka?a. Prawo ograniczy wasz? wolno??, wasze prawa cz?owieka i wasze prawa obywatelskie, za to gwa?cicielowi mo?e przyzna? prawa ojca (w tym do odwiedzin). Prawo z?amie zapis w Konstytucji RP, który gwarantuje wam ochron? ?ycia i zdrowia.

Zgadzacie si? na to? Zgadzacie si? na ingerencj? pa?stwa w wasz? wolno??? 

Je?li si? oburzacie, je?li si? buntujecie, no?cie symbol Koronkowej rewolucji. Koronkow? wst??k? przypi?t? do ubrania, szale z firanki przywi?zane do torby, koronkow? wst??k? we w?osach czy chustk? na szyi, ubrania z koronkowymi wstawkami (i tak s? modne), wywie?cie flag? z koronki przez okno – liczymy na wasz? kreatywno??.

Je?li chcecie czynnie nam pomóc w zmianie sytuacji kobiet w Polsce przychod?cie z koronkami na protesty, ktokolwiek je organizuje. Ka?de tego typu dzia?anie o?mieli kolejne dziewczyny, ?ony czy matki do podniesienia g?ów i przygotuje Polki do uczestnictwa w masowym prote?cie.

Budujemy wspólnot? kobiet. Tak wi?c b?d?cie aktywne, rozmawiajcie i twórzcie. Czekamy na wasze autorskie rysunki, muz?, fotki, wiersze, teksty, pomys?y. Róbmy co? wspólnie. Pomó?my. Walczmy nie tylko o te, z wielkich miast, ale te? o te ze wsi czy ma?ych miejscowo?ci. Te dziewczyny nie maj? zbyt du?ych mo?liwo?ci dzia?ania. Prawda? Je?li chcecie co? zrobi?, zmienia? swoj? przysz?o??, odezwijcie si? do nas. Piszcie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 Eric Dickerson Authentic Jersey

Kobieto, dziewczyno, dziewczynko

Jeste? pe?noprawn? obywatelk? Polski, której Konstytucja oraz mi?dzynarodowe przepisy o prawach cz?owieka gwarantuj? prawo do ?ycia, prawo do zdrowia, prawo do wolno?ci, do prywatno?ci, do sprawiedliwego s?du, do edukacji. Prawo zakazuje krzywdzi? ci?, zastrasza?, zniewala?, terroryzowa?. Jeszcze zakazuje. Bo niektórzy ludzie chc? znie?? te zakazy. Sk?adaj? podpisy pod projektem zaostrzonej ustawy antyaborcyjnej, gdzie jest mowa o tym, ?e po??czenie komórek rozrodczych m?skiej i ?e?skiej b?dzie mia?o wi?cej praw ni? ty. Mówi si? o tej ustawie, ?e jest antyaborcyjna. Ale to tylko cz??? prawdy. Ona jest przede wszystkim antykobieca.

Czytaj więcej

Badania i raporty